Általános Szerződési Feltételek

Az EcoPunk Találkozó szervezője az EcoPunk Alapítvány,
székhely: 2096 Terény, Petőfi u. 20.
az alapítvány nyilvántartási száma: 12-01-0000771

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az EcoPunk Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) által szervezett EcoPunk Találkozó (továbbiakban Találkozó) jegyvásárlására vonatkozó jogokat és (továbbiakban és) kötelezettségeket, valamint a látogatók Találkozón való részvételének általános feltételeit.

 

A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.

 

Az Alapítvány a Találkozó elővételes belépőjegyeit a TIXA on-line jegyértékesítő rendszerén keresztül értékesíti, bank által biztosított biztonságos fizetési felületen keresztül, amely vásárlásra a Tixa általános szerződési feltételei is irányadóak. A szükséges adatok megadását, jelen, illetve a Tixa ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Tixa emailt küld a jegyvásárló által megadott email-címre, amely tartalmazza az(oka)t a link(eket)et, amelyről az őt megillető Jegye(ke)t letöltheti. A nem elővételes jegyeket nem elővételben, nem a TIXA on-line jegyértékesítő rendszerén keresztül, hanem a helyszínen a pénztárban értékesíti az Alapítvány. A Találkozóra.

 

A fogyasztó, a felhasználó, a szolgáltatást igénybevevő fesztiválozó és mindenki, aki jegyet vásárol a Találkozóra, a jegyvásárlással elfogadja ezt az ÁSZF-et (ezt amit most olvasol), a vásárlással kijelenti, hogy megismerte, megszerette, belátta, magára nézve kötelezőnek tartja. A vásárláshoz szükséges adatainak kezeléséhez hozzájárul.

 

Az Alapítvány web és facebook oldalán lévő szöveges tartalmak nem védettek. Annak örülnénk, ha sokan átvennék, ha terjedne a szemlélet és a tudás is. Az arculati elemeinket ne nyúljátok le, az nem lenne szép, és mindenféle dolgokat vonhat maga után.

 

Az elővételben megvásárolt jegyeket az Alapítvány a helyszínen karszalagra cseréli, azok számára, akik a helyszínen vásárolnak belépőjegyet, egyből karszalagot ad, nem nyomtat ki teljesen értelmetlenül egy jegyet és ad utána karszalagot. A látogatók a karszalagot, a Találkozó helyszínén és ideje alatt kötelesek azt jól láthatóan viselni. De máshol, máskor nem muszáj.

 

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. Az Alapítvány kizárja a Jegyek és egyéb termékek, szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését (továbbiakban felejtős)

 

A Fogyasztó, vásárló, fesztiválozó tudomásul veszi, hogy a Találkozón olyan további szolgáltatásokat is nyújtanak illetve olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem az Alapítvány, hanem harmadik személyek nyújtanak számára. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben az Alapítvánnyal szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Az Alapítvány kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a harmadik személyek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Alapítvány nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik.

 

Az Alapítvány a Fogyasztó részére lehetőséget biztosít az ÁSZF és a Találkozó Házirendje szerint a Találkozón való részvételre. A Találkozón kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

 

Az Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a programok kezdési időpontját egyoldalúan megváltoztassa, vagy a programokat rossz idő esetében is az eredeti időpontban megtartsa, helyszíneket változtasson és kifejezetten fenntartja a jogot a műsorváltozásra.

 

Az Alapítvány nem térít vissza semmit, ha a jegyvásárló látogató, fogyasztó a Találkozón bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy ha a Találkozón való részvételét a belépőjegye érvényességi ideje előtt befejezi.

 

A Fogyasztó a Találkozó területén az általános normákat betartó magatartást köteles tanúsítani a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Fogyasztó köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi, vallási, etnikai jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy az ezen értékeket zavaró Fogyasztókat a Találkozóról eltávolítsa és a továbbiakban megtagadja a további beengedésüket.

 

A Fogyasztó a Találkozó területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Fogyasztó a Találkozó területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni, különös tekintettel azokra a területekre, ahová tilos belépni, mert oda tilos belépni.

 

Az Alapítvány által szervezett Találkozón mindenki saját felelősségére vesz részt. Az Alapítvány elállhat a szerződés teljesítésétől, és megtagadhatja a beengedést, ha Fogyasztó súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a Találkozó zavartalan lebonyolítását.

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Találkozó területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Találkozó területén is tilos.

 

A Találkozón a résztvevőkről is kép- és hangfelvételeket készít, illetve harmadik személyek által készíttet az Alapítvány, melyeket publikálhat. A Fogyasztó a Találkozón történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez. Az Alapítvány, – a Fogyasztó részére nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül – a Fogyasztóval kapcsolatban korlátozás nélkül jogosult ezen felvételek közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára.

 

A Találkozó területén az Alapítvány előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, vagy reklámtevékenység folytatása.

 

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar vagy akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, az Alapítvány nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes. Jelen ÁSZF rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 

 

EcoPunk Alapítvány
kuratóriumi elnöke